Có 1 kết quả:

huà dìng

1/1

huà dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to demarcate
(2) to delimit
(3) to allocate