Có 1 kết quả:

huà guī

1/1

huà guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to incorporate
(2) to put under (external administration)