Có 1 kết quả:

huà xiàn bǎn

1/1

huà xiàn bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ruler (used for drawing lines)