Có 1 kết quả:

jù běn

1/1

jù běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) script for play, opera, movie etc
(2) screenplay
(3) scenario