Có 1 kết quả:

jù zhào

1/1

jù zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) photo taken during a theatrical production
(2) a still (from a movie)