Có 1 kết quả:

pī pā

1/1

pī pā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) for crack, slap, clap, clatter etc