Có 1 kết quả:

pī shǒu

1/1

pī shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with a lightning move of the hand