Có 1 kết quả:

pī guà quán

1/1

pī guà quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)