Có 1 kết quả:

pī kōng bān hài

1/1

pī kōng bān hài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

damaged by groundless slander (idiom)