Có 1 kết quả:

pī tuǐ

1/1

pī tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do the splits (gymnastics)
(2) two-timing (in romantic relationships)