Có 1 kết quả:

pī liè

1/1

pī liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to split open
(2) to cleave
(3) to rend