Có 1 kết quả:

pī miàn

1/1

pī miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

right in the face