Có 1 kết quả:

Liú Hòu zǒng

1/1

Liú Hòu zǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Liu Houzong (1904-1949), originally Hunan guerilla leader, rewarded by Chiang Kaishek for killing Xiang Ying 項英|项英 during the 1941 New Fourth Army incident 皖南事变