Có 1 kết quả:

jiàn shēn

1/1

jiàn shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sword blade