Có 1 kết quả:

jì liàng dāng liàng ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dose equivalent