Có 1 kết quả:

lì xué

1/1

lì xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mechanics
(2) to study hard

Một số bài thơ có sử dụng