Có 1 kết quả:

lì zhàn

1/1

lì zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fight with all one's might

Một số bài thơ có sử dụng