Có 1 kết quả:

lì suǒ bù jí

1/1

lì suǒ bù jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beyond one's power (to do sth)