Có 2 kết quả:

lì liànglì liang

1/2

lì liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lực lượng, sức mạnh

Một số bài thơ có sử dụng

lì liang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) power
(2) force
(3) strength

Một số bài thơ có sử dụng