Có 1 kết quả:

lì liàng jūn héng

1/1

lì liàng jūn héng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

balance of power