Có 1 kết quả:

lì zǔ

1/1

lì zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to block
(2) to prevent by force