Có 1 kết quả:

quàn zǔ

1/1

quàn zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to advise against
(2) to dissuade