Có 1 kết quả:

bàn bu dào

1/1

bàn bu dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impossible
(2) can't be done
(3) no can do
(4) unable to accomplish