Có 1 kết quả:

bàn dào

1/1

bàn dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accomplish
(2) to get sth done