Có 1 kết quả:

bàn lǐ

1/1

bàn lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle
(2) to transact
(3) to conduct