Có 1 kết quả:

gōng bù kě mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's contributions cannot go unnoticed (idiom)