Có 1 kết quả:

gōng lì zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

utilitarianism