Có 1 kết quả:

gōng chéng bù jū

1/1

gōng chéng bù jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not to claim personal credit for achievement (idiom)