Có 1 kết quả:

gōng néng tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

functional group (chemistry)