Có 1 kết quả:

gōng néng qún

1/1

gōng néng qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

functional group