Có 1 kết quả:

gōng gāo bù shǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high merit that one can never repay (idiom); invaluable achievements