Có 1 kết quả:

Jiā lì lèi yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Galilee (in biblical Palestine)