Có 1 kết quả:

jiā jí yú

1/1

jiā jí yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

porgy (Pagrosomus major)