Có 1 kết quả:

jiā jí yú ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

porgy (Pagrosomus major)