Có 1 kết quả:

jiā gù

1/1

jiā gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reinforce (a structure)
(2) to strengthen