Có 1 kết quả:

jiā dà lì dù

1/1

jiā dà lì dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to try harder
(2) to redouble one's efforts