Có 1 kết quả:

jiā kuān

1/1

jiā kuān

giản thể

Từ điển phổ thông

nới rộng ra

Từ điển Trung-Anh

widen