Có 1 kết quả:

jiā mì tào jiē zì xié yì céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Secure Sockets Layer (SSL) (computing)