Có 1 kết quả:

jiā mì huò bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

cryptocurrency (e.g. bitcoin)