Có 1 kết quả:

jiā gōng mào yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) process trade
(2) trade involving assembly