Có 1 kết quả:

jiā quán píng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

weighted average