Có 1 kết quả:

jiā shēn

1/1

jiā shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to deepen

Một số bài thơ có sử dụng