Có 1 kết quả:

jiā shēn yìn xiàng

1/1

jiā shēn yìn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a deeper impression on sb