Có 1 kết quả:

jiā rè

1/1

jiā rè

giản thể

Từ điển phổ thông

nung nóng, hâm nóng lên

Từ điển Trung-Anh

to heat