Có 1 kết quả:

Jiā ěr wén ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Calvin (1509-1564), French protestant reformer