Có 1 kết quả:

jiā zài

1/1

jiā zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of cargo etc) to load