Có 1 kết quả:

wù shí

1/1

wù shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pragmatic
(2) dealing with concrete issues