Có 1 kết quả:

wù gōng

1/1

wù gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to work as a laborer