Có 1 kết quả:

wù bì

1/1

wù bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) must
(2) to need to
(3) to be sure to