Có 1 kết quả:

wù qī

1/1

wù qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

it is essential to (complete a project on time, be thorough etc)